Ledenobject 2022 – Memberobject 2022

Ook in 2022 willen we weer een ledenobject uitbrengen. Wij nodigen kunstenaars, of een samenwerkingsverband, uit een voorstel hiervoor in te dienen. Gezien dat dit het door de Verenigde Naties georganiseerde  jaar van het glas is, willen we er een thema aanhangen.
En wel, verrassing: Internationale verbondenheid.

Voorwaarden aan het object:
Het moet een object zijn in oplage te maken.

Tijdsplanning:

Ontwerp tekening, foto of model en korte motivatie / toelichting op het ontwerp: uiterlijk 3 maart 2022 aan: ledenobject@modernglas.nl
Selectie: carca 15 maart.
Foto (‘s) geschikt voor publicatie doeleinden en een tekst tbv publicatie in Glasmagazine, website www.modernglas.nl en onze (en uw) sociale media: uiterlijk 1 Juli.
Eerste 2 objecten gereed voor medio Oktober

Oplage wordt bepaald door het bestelde aantal objecten door leden van de Vereniging van Vrienden van Modern Glas. Bestellen kan tot en met 31 december 2022. Wij maken hiervoor publiciteit in ons magazine, onze website, op onze sociale media kanalen en plaatsen dit ook bij musea en manifestaties waar wij vertegenwoordigd zijn.
Wij verwachten dat u 1 exemplaar van het object beschikbaar stelt aan de VVMG.  Dit object wordt toegevoegd aan onze collectie ledenobjecten en wordt geëxposeerd in het Nationaal Glas Museum.
Wij verwachten dat u zelf de levering van de objecten aan de leden verzorgd.

Gezien het thema en het Internationaal Jaar van het Glas worden uitdrukkelijk niet Nederlandse kunstenaars uitgenodigd om een ontwerp in te sturen.
Indien gewenst kan er overleg zijn over een voorschot om de oplage te vervaardigen.

In 2022, we would like to publish a member object again. We invite artists,  or an association, to submit a proposal for this. Given that this is the United Nations  Year of Glass, we would like to attach a theme to it. Surprise: international solidarity.

Conditions for the object: It must be possible to be made in edition.

Time schedule:

Design drawing, photo or model and short motivation / explanation of the design: by 3 March 2022 to: ledenobject@modernglas.nl
Selection: carca 15 March.
Photo(s) suitable for publication purposes and a text for publication in Glass magazine, website www.modernglas.nl and our (and your) social media: by 1 July.
First 2 objects ready before mid-October.

Print run will be determined by the number of objects ordered by members of the Association of Friends of Modern Glass. Orders can be placed until 31 December 2022. We will advertise this in our magazine, on our website, on our social media channels and also at museums and events where we are represented.
We expect you to make one copy of the object available to the VVMG.  This object will be added to our collection of member objects and exhibited in the National Glass Museum.
We expect you to take care of the delivery of the objects to our members.

Circulation is determined by the number ordered by members of the Association of Friends of Modern Glass, who can order until 31 December 2022.
We expect you to make 1 copy of the object available that will be added to and come into possession of the VVMG. During the ordering period this object will be placed at events taking place from mid-October 2022 onwards and will then be added to our collection as exhibited in the National Glass Museum. We expect you to take care of the delivery of the objects to the members.

In view of the theme and the International Year of Glass, non-Dutch artists are expressly invited to submit a design.
If desired, there can be consultation about an advance payment for the production of the edition.

Voorstellen voor ledenobjecten 2022

Wij verwachten uiterlijk 3 maart 2022 inzendingen via ledenobject@modernglas.nl