Ledenobject 2022 – Memberobject 2022

Ook in 2022 willen we weer een ledenobject uitbrengen. Wij nodigen kunstenaars, of een samenwerkingsverband, uit een voorstel hiervoor in te dienen. Gezien dat dit het UN jaar van het glas is, willen we er een thema aanhangen.
En wel, verrassing: Internationale verbondenheid.

Voorwaarden aan het object:
Het moet een multipel zijn (in oplage te maken)
Hoofdzakelijk bestaan uit glas

Tijdsplanning:

Ontwerp tekening, foto of model. Korte motivatie en toelichting op het ontwerp: uiterlijk 3 maart 2022 aan: ledenobject@modernglas.nl
Selectie: 15 maart, u krijgt kort hierna bericht
Foto (‘s) geschikt voor publicatie doeleinden en een tekst tbv publicatie in Glasmagazine, website www.modernglas.nl en onze (en uw) sociale media: uiterlijk 1 Juli
Eerste 2 objecten gereed voor medio Oktober

Oplage wordt bepaalt door het bestelde aantal door leden van de Vereniging van Vrienden van Modern Glas, die kunnen bestellen tot en met 31 december 2022.
Wij verwachten dat u 1 exemplaar van het object beschikbaar stelt dat wordt toegevoegd aan en in bezit komt van de VVMG. Dit object wordt gedurende de bestelperiode geplaatst op manifestaties die vanaf medio oktober 2022 plaats vinden en zal hierna toegevoegd worden aan onze collectie zoals in het Nationaal Glasmuseum wordt geëxposeerd.
Wij verwachten dat u zelf de levering van de objecten aan de leden verzorgd.

Gezien het thema en het Internationaal Jaar van het Glas worden uitdrukkelijk niet Nederlandse kunstenaars uitgenodigd om een ontwerp in te sturen.
Indien gewenst kan er overleg zijn over een voorschot om de oplage te vervaardigen.

In 2022, we would like to publish a member object again. We invite artists,  or an association, to submit a proposal for this. Given that this is the UN Year of Glass, we would like to attach a theme to it. Surprise: international solidarity.

Conditions for the object: It must be a multiple (to be made in edition) Mainly consist of glass

Time schedule:

Design drawing, photo or model. Short motivation and explanation of the design: at the latest 3 March 2022 to: ledenobject@modernglas.nl
Selection: 15 March, you will receive a message shortly afterwards.
Photo(s) suitable for publication purposes and a text for publication in Glass magazine, website www.modernglas.nl and our (and your) social media: by 1 July
First 2 objects ready before mid-October

Circulation is determined by the number ordered by members of the Association of Friends of Modern Glass, who can order until 31 December 2022.
We expect you to make 1 copy of the object available that will be added to and come into possession of the VVMG. During the ordering period this object will be placed at events taking place from mid-October 2022 onwards and will then be added to our collection as exhibited in the National Glass Museum. We expect you to take care of the delivery of the objects to the members.

In view of the theme and the International Year of Glass, non-Dutch artists are expressly invited to submit a design.
If desired, there can be consultation about an advance payment for the production of the edition.

Voorstellen voor ledenobjecten 2022

Wij verwachten uiterlijk 3 maart 2022 inzendingen via ledenobject@modernglas.nl